آیا من می توانم زمان دریافت سفارش خودم را تعیین کنم؟

بلی، درحال حاضر این امکان برای بسته های پیشنهادی ویتاپک فراهم می باشد لذا شما می توانید در زمان سفارش بسته های ویتاپک، تاریخ، روز و ساعت دریافت سفارش خود را مشخص نموده و در همان زمان سفارش خود را دریافت نماید.