آیا بسته های دریافتی از ویتاپک قابل بازیافت بوده و آیا می شود آن را به ویتاپک برگرداند؟

بلی، اکثر بسته های ارسالی ویتاپک صدردرصد قابل بازیافت بوده این امر موجب خوشحالی خواهد بود که در صورت تمایل و خواست مشتریان، بسته های خالی از آنها پس گرفته شده و درچرخه سفارشات، دوباره استفاده شود، و امید است با این کار، از تولید زباله اضافی و همچنین قطع زیاد درختان جلوگیری شده در و حفظ محیط زیست خود، قدم موثری برداشته شود.