در باره ما

 فعالیت ویتاپک بر دو باور مهم شکل گرفته است: 1.ویتاپک سعی دارد با حذف دلال های متعدد و همچنین حذف هزینه های سربار دیگر مانند هزینه بسیار زیاد اجاره بهاء مغازه ها که معمولاً مصرف کننده گان به نوعی متقبل به پرداخت آنها می باشند،  بتواند نقش موثر و مثبتی را در این چرخه عرضه، بین تولید کننده گان و مصرف کننده گان ایجاد نماید. 2.خرید مواد غذایی مصرفی بخصوص میوه و سبزیجات بی ...

شیوه کار با ویتاپکچرا مصرف میوه و سبزی ضروری است؟
اصطلاح سبزیجات به گیاهان قابل خوردنی گفته می شود که به خاطر ارزش تغذیه ای آنها برای انسان کاشت و برداشت می شوند. در اصطلاح گیاه شناسی، سبزیجات به قسمت های قابل خوردن گیاهان اشاره دارد. بر اساس این تعریف، میوه ها زیر گروه سبزیجات محسوب میشوند. در اصطلاح میوه ها تخمدان بالغ شده گیاهان هستند که دانه ها ...

عواملی که روی مصرف میوه ها و سبزیجات موثرند؟

سطح در آمدمطالعات زیادی رابطه بین سطح در آمد و مصرف میوه و سبزیجات را نشان داده است. افراد با سطح در آمد پایین تمایل کمتری برای مصرف میوه و سبزی در مقایسه با افراد با سطح درآمد بالا دارند.اما افزایش قیمت میوه و سبزی نیز تاثیر منفی در مصرف میوه و سبزی دارند و باعث کاهش مصرف هم در گروه افراد با سطح درآمد بالا و پایین دارند.  سطح تحصیلاتافراد با سطح درآمد بالا مصرف میوه و سبزیجات بالاتری دارند علاوه بر سطح درآمد میتواند به سطح آگاهی افراد و تاثیر آن در عادات غذایی نیز مرتبط باشد. سن و جنسمعمولاً دختران و زنان میوه و سبزیجات بیشتری در مقایسه با پسران و مردان مصرف میکنند، یکی از دلای ...
< سبد خرید محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید